6 augusta, 2015Čo s dlhoročným príslušenstvom pohľadávky?

Známemu nevyšlo podnikanie a nesplatil mi pôžičku vo výške 200000 Sk. Ešte v roku 2011 mi súd priznal celú istinu aj s úrokmi z omeškania až do zaplatenia dlžnej sumy. Pohľadávku som doteraz nevymáhal cestou exekúcie, lebo dlžník bol nemajetný a bez príjmu. Nedávno sa však opäť zamestnal. Dokedy mám možnosť podať návrh na exekúciu?

Pohľadávka potvrdená rozhodnutím súdu sa premlčí uplynutím desiatich rokov od vykonateľnosti rozhodnutia súdu (exekučného titulu). Plynutie premlčacej doby sa ale preruší, ak počas nej veriteľ podá návrh na začatie exekúcie a v začatom konaní riadne pokračuje, ako vyplýva z § 112 Občianskeho zákonníka.

Podľa ustanovenia § 61b Exekučného poriadku, ak však ide o splnenie povinnosti zaplatiť peňažnú pohľadávku a oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie viac ako tri roky od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, nemožno vykonať exekúciu na vymoženie príslušenstva pohľadávky priznanej exekučným titulom; to neplatí, ak oprávnený k návrhu na vykonanie exekúcie priloží dohodu o postupnom splnení pohľadávky priznanej exekučným titulom uzavretú s povinným v priebehu troch rokov od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu.

Možnosť podať návrh na začatie exekúcie tak máte po dobu desiatich rokov od vykonateľnosti exekučného titulu. Ak ste ale s podaním návrhu váhali dlhšie ako tri roky od vykonateľnosti exekučného titulu, váš nárok sa oslabuje a v exekučnom konaní si budete môcť uplatniť len istinu pohľadávky bez príslušenstva.