14 októbra, 2015Dlžník sa stal dedičom

Dobrý deň, mám súdom potvrdenú pohľadávku voči bývalému zamestnávateľovi – fyzickej osobe. Zatiaľ som nepodal návrh na začatie exekúcie, pretože dlžník je nemajetný a nemá vôľu dobrovoľne dlh splniť. Zomrel mu však otec, ktorý vlastnil dom a ornú pôdu. Môžem si nárokovať svoju pohľadávku z dlžníkovho dedičstva?

Odporúčame Vám podať návrh na začatie exekúcie a upozorniť súdneho exekútora na prebiehajúce dedičské konanie. Po nadobudnutí majetku dlžníkom je možné tento exekuovať. Zároveň pre prípad, že by dlžník v dedičskom konaní urobil vyhlásenie o vzdaní sa dedičstva alebo prenechaní dedičstva inému dedičovi, je možné tieto právne úkony odporovať žalobou na súde.