12 augusta, 2015Exekúcia v nižšej výške než je pohľadávka

S bratom som sa súdil o dedičstvo a výsledkom je súdom určená pohľadávka vo výške 65000 Eur, ktorú mu mám uhradiť. Brat napriek tomu podal návrh na začatie exekúcie len na sumu 32500 Eur a sľubuje, že zvyšok nebude požadovať, ak ho nechám dožiť vo svojom dome. Nemôže žiadať zvyšné peniaze neskôr?

Podľa ustanovenia § 61b ods. 2 Exekučného poriadku je súdny exekútor návrhom na vykonanie exekúcie viazaný a nemôže vykonať exekúciu vo väčšom rozsahu, než navrhuje oprávnený, aj keby bol z exekučného titulu oprávnený uplatňovať viac.

To však bez ďalšieho nevylučuje, aby oprávnený v budúcnosti vymáhal zaplatenie aj zvyšnej čiastky pohľadávky, ku ktorej splneniu vás právoplatne a vykonateľne zaviazal súd. Preto odporúčame usporiadať vzťahy s vašim veriteľom vhodnou písomnou zmluvou, napríklad nahradením vášho záväzku zaplatiť bratovi čiastku 32500 Eur záväzkom zriadenia vecného bremena k nehnuteľnosti, spočívajúceho v doživotnom užívaní časti nehnuteľnosti. Čisto ústna dohoda by v tomto prípade nemala žiadnu právnu záväznosť a nebola by vynútiteľná.