19 novembra, 2018Kto môže nazerať do exekučných spisov?

Dobrý deň, môj otec, voči ktorému sa vedie exekúcia, mi udelil plnomocenstvo na nazretie do exekučného spisu. Podpis splnomocniteľa bol osvedčený na matrike. Napriek tomu mi súdny exekútor spis nesprístupnil s tým, že má prísť otec osobne. Postupoval správne?

V rámci exekučného konania sa súdny exekútor oboznamuje s citlivými osobnými údajmi a informáciami. Zákon preto taxatívne ustanovuje okruh oprávnených osôb, ktoré sú oprávnené do exekučného spisu nahliadať. V zmysle § 206 ods. 2 Exekučného poriadku sú nimi účastníci exekučného konania, ich právni nástupcovia, zástupcovia týchto osôb a znalec, ak bol ustanovený oprávnenými orgánmi a za predpokladu, že mu bolo uložené nazrieť do exekučného spisu.

V prípade, ak sa chce dať účastník exekučného konania zastúpiť, môže zastupovaním splnomocniť advokáta. Ako vyplýva z dikcie ustanovenia § 27 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, zastúpenie inou fyzickou osobou, ktorá nie je advokátom, sa nepripúšťa. Výnimkou je iba prípad, kedy má splnomocnený zástupca ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo a súčasne účastník konania, ktorého zastupuje, je jeho blízkou osobou.