15 apríla, 2015Môže byť vymáhaný dlh, o ktorom som sa ani nedozvedel?

Vrátil som sa po rokoch zo zahraničia, zamestnal som sa a zanedlho som dostal oznámenie o začatí exekúcie. Dôvodom exekúcie je údajný dlh na základe rozhodnutia súdu, ktoré mi ale nikdy nebolo doručené. Môže dlh exekútor vymáhať?

Oznámenie o začatí exekúcie sa podľa Exekučného poriadku doručuje vždy do vlastných rúk. Avšak exekučný titul, ak je ním rozhodnutie súdu, či rozhodnutie iného orgánu verejnej moci, môže za určitých okolností nadobudnúť právoplatnosť a vykonateľnosť aj bez toho, aby bolo účastníkovi konania fyzicky doručené.
Stáva sa to najmä vtedy, ak pobyt účastníka konania nie je známy, alebo sa v mieste svojho pobytu nezdržiava. Vtedy je možné ustanoviť na doručenie rozhodnutia opatrovníka alebo rozhodnutie doručiť tzv. náhradnými spôsobmi doručenia, napr. uložením na pošte. Účinky takto doručeného rozhodnutia nastávajú, aj keď sa o ňom v skutočnosti účastník konania nedozvedel.