7 októbra, 2015Nemajetný dlžník a majetok manželky

Vymáham dlh od dlžníka, ktorým je fyzická osoba. Zistil som, že nikde oficiálne nepracuje a je nemajetný. Býva so svojou manželkou v rodinnom dome, ktorý ona zdedila po rodičoch. Je možné exekuovať tento dom?

Ak má dlžník majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, možno ho exekuovať. Exekúciou však nemožno postihnúť majetok manželky, ktorý nadobudla dedením, darom, reštitúciou, alebo ktorý potrebuje na výkon svojho povolania.