18 marca, 2015O pohľadávke za odvoz odpadu som sa dozvedel až z listu exekútorky, je to v poriadku?

Exekútorka odo mňa vymáha päť rokov starú pohľadávku, konkrétne miestnu daň za odvoz komunálneho odpadu. Ja som sa ale z bytu odsťahoval už pred štyrmi rokmi a neviem o žiadnom spore s mestom, ani ma nevolali na žiadny súd. Prvýkrát som sa o pohľadávke dozvedel až z listu exekútorky. Je to v poriadku?

Dlžník, podľa Exekučného poriadku „povinný“, sa o začatí exekúcie dozvedá z oznámenia o začatí exekúcie. Ak je povinný fyzickou osobou – nepodnikateľom, oznámenie o začatí exekúcie mu musí byť podľa § 49 ods. 1 Exekučného poriadku doručené do vlastných rúk, bez možnosti náhradného doručenia.

Oproti tomu, exekučný titul, ktorý je právnym dôvodom exekúcie, mohol byť v prípade nezastihnutia povinného doručený aj náhradnými spôsobmi doručenia, ako napríklad uložením na pošte, vyvesením na úradnej tabuli, doručením opatrovníkovi v prípade, ak pobyt účastníka konania nebol známy. V zákonom predpísaných prípadoch sa môžu niektoré exekučné tituly stať právoplatné a vykonateľné, aj keď sa o ich existencii povinný nedozvedel. To však už samotný exekútor nevie ovplyvniť, pretože rôzne rozhodnutia či výkazy nedoplatkov, vydávajú iné orgány verejnej moci.