8 decembra, 2015Za cestu „načierno“ v MHD som po ôsmich rokoch v exekúcii, nie je to premlčané?

Mám problém s exekúciou. Pred ôsmimi rokmi som cestovala „na čierno“ v MHD. Po tak dlhej dobe mi prišlo oznámenie o začatí exekúcie. Musím pohľadávku zaplatiť? Neprichádza do úvahy premlčanie pohľadávky?

Ak si dopravný podnik, teda veriteľ (podľa Exekučného poriadku oprávnený), stihol uplatniť pohľadávku voči Vám na súde v rámci trojročnej všeobecnej premlčacej lehoty (§ 101 Občianskeho zákonníka), a ak Vás súd následne svojim rozhodnutím zaviazal na plnenie, premlčuje sa pohľadávka až po desiatich rokoch odo dňa vykonateľnosti rozhodnutia súdu (§ 110 Občianskeho zákonníka).

Ak však oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie neskôr, ako do troch rokov od vykonateľnosti exekučného titulu (rozhodnutia súdu), nemožno bez ďalšieho vykonať exekúciu na vymoženie príslušenstva pohľadávky priznanej exekučným titulom (spravidla úrokov z omeškania) a vymáha sa len istina a trovy exekúcie.